به آموزشگاه مهندس جوان خوش آمدید

اجرای ستون بتنی

آموزش معماری

اجرای ستون بتنی

در این مقاله سعی داریم برای شما همراهان گرامی سایت مهندس جوان به چند نکته مهم در اجرای ستون بتنی بپردازیم.

۱-معمولا بتن ستون را باید مقداری رقیق تر در نظر گرفت زیرا اگر بتن رقیق تر نباشد

قالب به خوبی پر نمی شود و بتن کرمو می شود برای رقیق تر کردن بتن

آن را باید مقداری پر سیمان تر درست نمایند تا به واسطه حرارت سیمان بتن زودتر خشک شود.

 

۲-برای بتن ریزی ستون نباید بتن را از ارتفاع زیاد به داخل قالب بریزند

زیرا این کار باعث جدا شدن دانه های بتن می شود.

معمولا برای این کار قالب را تا نصفه بسته و بتن از آن ارتفاع به داخل ستون می ریزند و سپس بقیه قالب را می بندند.

قبل از بتن ریزی باید قالب ها را به وسیله روغن سوخته چرب کرد تا قالب ها به راحتی از ستون جدا شود.

البته مقدار این روغن نباید زیاد باشد ، این عمل باعث می شود بدنه بتن ما بیش از حد

چرب شده و باعث می شود که آب به داخل بتن هدایت نشود.

 

۳-ستون ها باید حداقل در دو طرف مهار شوند.

 

۴-حداقل ﻣﻘﻄﻊ ستون ۲۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ مساحت مقطع ﺳﺘﻮن ۶۰۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱۴ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌـﺪاد آرﻣـﺎﺗﻮر ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺑﻊ ۴ عدد و در ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از همدیگر ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان